Historie


Střípky z naší historie:

Hasičská organizace v Novém Městě nad Metují byla založena v roce 1872 a může se s hrdostí ohlédnout za všemi roky své historie. Vždy spojovala všechny vrstvy obyvatelstva, nikdy nepolitikařila, projevovala se vlastenecky a především vrchovatě naplňovala svoje poslání - ochraňovat spoluobčany před přírodními živly a dnes i před technikou, pokud se člověku vymkne z rukou. A to se stává, zvláště autohavárie v současné době dominují nad požáry a ostatními případy.
V prnvích počátcích byli novoměstští hasiči čtyři roky součástí Sokola, v roce 1871 člen městské rady Albín Král podal návrh na osamostatněni a dne 20. července 1872 valná hromada odhlasovala založení sboru.
Nic na světě se nevyhne střídání aktivity a oddychu. Proto se i sboru dařilo někdy více, někdy méně. Také počet členů se měnil. Vždy jich však bylo přes 100, v roce 1904 dokonce 406 a jen za první světové války odvedením 47 mužů počet značně poklesl. Zůstali jen ti starší. V současnosti má sbor okolo 130 členů. Sbor tvoří bratři a sestry a ta lepší polovina se věnuje samaritánské činnosti, zabezpečování společenských akcí a péči o zázemí celé činnosti. Svou úlohu hraje i věk. Ti nejmladší se připravují a ti zdatní jsou součástí asi dvacetičlenné zásahové jednotky. Její členové mají profesionální znalosti a schopnosti, jsou obeznámeni s moderní technikou a přesně vědí, jak si při zásahu počínat. Bratři, jimž je už nad 50 let, přecházejí na činnost organizační, preventivní, kontrolní a výchovnou. Činnost má pevný řád. O ten se stará dvanáctičlenný výbor. Schází se dvanáctkrát za rok a svolává dvě valné hromady. Mezi jmény starostů figurovaly významné osobnosti, jako byli starostové města František Smola, Theodor Böhm, Jan Burgermeister, František Mervart, Antonín Nyklíček, Jaroslav Herzig a další. Současný starosta Petr Fanta je už devatenáctým v pořadí. Mezi veliteli, jednateli, pokladníky a dalšími funkcionáři čteme jména lidí, kteří se i jinak kladně zapsali do historie města, např. svou angažovaností v Tylu, Kácovu, Sokolu či v jiných spolcích.
Město vždy hmotně podporovalo hasičský sbor, ale to by nestačilo. Prostředky k činnosti pramení též z členských příspěvků, z pořádání kulturních akcí a občas i ze sponzorských darů. Být připraven není levná záležitost. Nejsou to jen uniformy a čapky, ve kterých hasiči pochodují městem, ale pracovní obleky, dnes i protichemické obleky, přilby a masky, ale hlavně veškerá technická výzbroj. Ta musí odpovídat době. Legendární už je první čtyřkolová ruční stříkačka Barbora, jež sloužila od roku 1801. Hasiči musí mít také sušicí a lezeckou cvičební věž, lezecké popruhy, sekyrky, savice, hadice, spojky hadic, hasicí přístroje a hlavně výkonné motorové autostříkačky. Roku 1889 byla získána čtyřkolová stříkačka, v roce 1925 motorová stříkačka a kropička Lafly s obsahem 32 hl vody, roku 1928 dvoukolová motorová stříkačka, v roce 1940 automobilová stříkačka, dopravní vůz a skládací žebřík, postupně stále účinnější prostředky ke svolávání mužstva, roku 1962 automobilová cisterna ASC-16 RTH, v 90. letech přibyly velitelské a technické vozy, především Tatra 815 CAS-32 a další už zcela moderní materiál, který předpokládá odborné znalosti.
Sbory ve Stavostroji, Vrchovinách, Krčíně a ve Spech disponují dalšímí hasebními prostředky a okolní města se svými autojeřáby s plošinou a jiným vybavením jsou schopny v rámci rychlé souhry kdykoliv přispěchat na pomoc. Kromě zásahového vybavení potřebují hasiči další zázemí. Od roku 1893 sloužila zbrojnice v přízemí radnice na Husově náměstí, k tomu od roku 1952 garáže v ulici Čs. legií a přležitostné kolny. Od roku 1973 má sbor hasičský dům, ve kterém je nyní vše soustředěno.
Některé významné události už byly připomenuty. Dále lze zmínit zničující požár západní části náměstí v roce 1888, k němuž se sjelo dvanáct sborů. Jinou mimořádnou událostí pro město bylo konání župních sjezdů. To se vždy město vyzdobilo, prapory vlály a po celý den probíhala celá řada akcí.
Sbor se řídil stanovami schválenými v roce 1872 a potom dalšími stanovami, které vyjadřovaly vztah k obci a k župě, k níž město patřilo (od roku 1898 k místní župě Hradiště) ale i k politické situaci. Od roku 1929 se hasičské sbory v zemi řídily jednotnými stanovami. Za protektorátu žádné stanovy neplatily, ale jen tuhá podřízenost německým příkazům.
Ve známých čtyřiceti letech převládlo centristické pojetí a od roku 1990 nastaly změny, které platí dodnes. Symbolem hasičského hnutí je prapor. První byl pořízen roku 1893 a druhý 1949. Za zmínku stojí připomenout nepřetržitou a krásnou družbu se Sborem dobrovolných hasičů ze Lhoty u Opavy, která trvá již od roku 1948. Vznikla jako pomoc válkou postižené obci a bratrský vztah je udržován vzájemnými návštěvami. Od roku 1990 udržuje náš sbor partnerské styky s hasiči z Hildenu. Partnerské město věnovalo sboru vozidlo Mercedes.

Historie nejvyšších funkcí ve výboru SDH:

Starostové SDHČinnostJednatelé SDHČinnostVelitelé SDHČinnost
Smola František1872-1873Činčera Matěj1872-1873Král Albín1872-1873
Böhm Bohdan1874-1880Frič Julius1874-1882Král Josef1874-1875
Smola František1881-1886Kavka Jan1883-1886Schmied Antonín1876
Böhm Bohdan1887-1891Paďour Jan1887Horák David1877-1879
Bürgermeister Jan1892-1896Švorc Josef1888Rydlo Bohuslav1880-1885
Rydlo Bohuslav1897-1912Tomek Jan1889Venclík Rudolf1886-1887
Mervart František1913-1918Höhl Josef1890-1892Václavík František1888-1889
Dr. Svoboda Václav1919-1920Kavka Jan1893Venclík Rudolf1890-1908
Nyklíček Antonín1921-1929Švorc Josef1894-1906Špringr Jindřich1909-1930
Herzig Jaroslav1930-1933Prostředník Jindřich1907-1908Kratochvíl Alois1936-1938
Smorátko Rudolf1934-1950Dašek Václav1909-1910Dašek Václav1939-1940
Matějů Josef1951-1957Víšek František1911-1921Lukášek Stanislav1940-1941
Chmelík Jan1958-1960Václavík Kristián1922-1923Matějů Josef1942-1951
Musil František1961-1962Cimr Josef1924-1931Lukášek Stanislav1952-1954
Chmelík Jan1962-1977Švorc Stanislav1932-1933Navrátil Josef1955-1960
Pábl Lubomír1978-1979Hejzlar Antonín1934-1939Navrátil Jaroslav1961-1963
Horničář Ivan1980-1982Franc František1940-1943Musil František1964-1967
Nývlt Rudolf1983-1991Holeček Josef1944Nývlt Rudolf1968-1980
Horničár Ivan1992-1995Lukášek Stanislav1945-1948Němeček Miloš st.1981-1995
Fanta Petr1995Vig František1949-1953Fanta Petr1996
Němeček Miloš st.1996Šmída Josef1954-1957Němeček Miloš st.1997-2001
Horničár Ivan1997Štanderová Soňa1958Kábrt Zdeněk2001-dosud
Fanta Petr1997-2004Štandera František1959
Němeček Miloš st.2005-2009Hamza Jaroslav1960-1962
Fanta Petr2010-2019Musil František1963
Novák Lukáš2020-dosudPochop Vladimír1964-1973
Horničár Ivan1974-1975
Horničárová Jitka1975
Staněk Jiří1975-1980
Petera Josef1981-1982
Prausová Danuše1982-1984
Staněk Jiří1984-1999
Rybínová Šárka2000
Široký Ladislav st.2001-2004
Přibyl Oldřich2005-2019
Husták Lukáš2020-dosud


Významná ocenění členů, kteří naše řady navždy opustili:

Čestné uznání "ÚV SPO ČSR" obdrželi:

Čestné uznání "KV SPO" obdrželi:

Zlatou medaili SPO ČSR "Za věrnost" obdrželi:

Odznak odbornosti "Vzorný požárník II. stupně" obdrželi:

Čestné uznání "ZO SPO" ze Lhoty u Opavy obdrželi:

Poděkování za nejvíce odpracovaných hodin zdarma při výstavbě nové požární zbrojnice (1970-1974) obdrželi:

Odznak odbornosti "Vzorný požárník II. stupně" obdrželi:

Medaili "Za příkladnou práci" obdrželi:

Medaili "Za zásluhy" obdrželi:

Medaili "Za věrnost 10 let " obdrželi:

Medaili "Za věrnost 20 let " obdrželi:

Medaili "Za věrnost 30 let " obdrželi:

Medaili "Za věrnost 40 let " obdrželi:

Medaili "Za věrnost 50 let " obdrželi:

Medaili "Za věrnost 60 let " obdrželi:

"Odznak sv. Floriána " obdrželi:

"Čestné uznání SDH " obdržel:

"Čestné uznání OSH " obdržel:

"Čestné uznání SH ČMS " obdržel:

Medaili "Za mimořádné zásluhy " obdrželi:

"Řád sv. Floriána " obdržel:

Titul a odznak "Zasloužilý Hasič" obdržel: