Ohlašování pálení

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.
Ohlášení pálení klestí na HZS Královehradeckého kraje 950 530 100, přímý odkaz web aplikace ZDE.

Vypalování porostů je nezákonné.

Pokud dojde k vypalování porostů konkrétní fyzickou nebo právnickou osobou, pamatuje na tuto situaci několik právních předpisů;

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Ohledně fyzických osob je zákaz vypalovat porosty stanoven v § 17 odst. 3 písm. f) tohoto zákona.
Podle § 78 odst. 1 písm. s) se přestupku na úseku požární ochrany dopustí ten, kdo vypaluje porosty.
Za takový přestupek ukládá pokutu do výše 25 tis. Kč hasičský záchranný sbor kraje, který pokutu rovněž vybírá a vymáhá.

V § 5 odst. 2 tento zákon stanoví, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto subjekty povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování včetně navrhovaných opatření oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje (ten může stanovit další podmínky popř. tuto činnost zakázat).
Podle § 76 odst. 2 písm. n) může hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu až do výše 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství orgánu státního požárního dozoru, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru.

Vyšší sazbu pokuty může hasičský záchranný sbor kraje uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnosti s vysokým požárním nebezpečím a přitom poruší své povinnosti (až do výše 1 000 000 Kč) nebo osobě, která takové povinnosti porušila opakovaně a byla jí v předchozích třech letech za toto porušení uložena pokuta (až do výše trojnásobku sazby)

Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobené škody.
Pokuty vybírá a vymáhá hasičský záchranný sbor kraje, pokuta je příjmem státního rozpočtu.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Při zjištění nedovoleného vypalování porostů konkrétní fyzickou nebo právnickou osobou přichází v úvahu:
- podání podnětu hasičskému záchrannému sboru kraje kvůli porušení zákona o požární ochraně
- podání podnětu orgánu ochrany přírody pokud došlo k porušení zákona o ochraně přírody a krajinypodání podnětu orgánu ochrany přírody pokud došlo k porušení zákona o ochraně přírody a krajiny